بررسی عناصر داستان ایرانی

معرفی کتاب بررسی عناصر داستان ایرانی

کتاب بررسی عناصر داستان ایرانی، کتابی است ویژه برای انهایی که دغدغۀ نوشتن دارند. در این کتاب، در مقاله‌هایی به بررسی عناصر داستان ایرانی در متنون کهن و متون امروزی پرداخته شده است.
زال و رودابه

جزئی نگری در داستان عاشقانه زال و رودابه

,
شاهنامه به جز داستان‌های پهلوانی داستان‌های دیگری هم دارد. از جمله داستان زال و رودابه که داستانی است عاشقانه. حکایت زال و رودابه ریزه‌کاری‌های عاشقانۀ بسیاری دارد که نشان‌دهندۀ توان حکیم توس در داستان‌گویی است.
بند محکومین

بند محکومین

,
شروع کتاب بند محکومین کیهان خانجانی هزار و یک حکایت دارد زندانِ لاکانِ رشت. هزار تا را باور کنند، این یکی را نمی کنند: یک شب در بندِ محکومینِ مرد باز شد، یک دختر را انداختند درونش!   چرا باید رمان خواند؟ رمان که می‌…
سیاوش خوانی
سیاوش خوانی
سیاوش خوانی

معرفی کتاب سیاوش خوانی

,
بیضایی اساساً قصه‌گوست. سیاوش خوانی، یکی از فیلم‌نامه‌های معروف اوست. سیاوش از اسطوره‌های مهم ایرانی است که در شاهنامه و متن‌های کهن دیگر نیز می‌توان رد این اسطوره را دنبال کرد. آیین سیاوش خوانی در دیگر آیین‌های مذهبی ما نیز نمود پیدا کرده است.