بند محکومین

بند محکومین

,
شروع کتاب بند محکومین کیهان خانجانی هزار و یک حکایت دارد زندانِ لاکانِ رشت. هزار تا را باور کنند، این یکی را نمی کنند: یک شب در بندِ محکومینِ مرد باز شد، یک دختر را انداختند درونش!   چرا باید رمان خواند؟ رمان که می‌…
بند محکومین